Autószerviz tanfolyam – Autószerelő tanfolyam

 

A 2. sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Autószerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

2.2. Szakmai előképzettség:

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot

követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7331Gépjármű- és motorkarbantartó,      -javítóAutóbusz-szerelő
3.1.3.Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4.Autójavító
3.1.5.Közúti járműszerelő
3.1.6.Teherautó szerelő
3.1.11.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóGépjármű diszpécser
3.1.12.Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket

–       gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani

–       kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert

–       szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait

–       eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg

–       kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot

–       műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet

–       munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat

–       alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszertesztereket

–       elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat

–       a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani

–       kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat

–       kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal

–       szakmai tudását karbantartani és fejleszteni

–       gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről

–       rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 525 01Autótechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 525 02Gázautószerelőszakképesítés-ráépülés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10416-12Közlekedéstechnikai alapok
4.4.10417-12Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5.10418-12Járműkarbantartás
4.6.10421-12Autószerelő feladatai
4.7.10422-12Járműdiagnosztika
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10416-12Közlekedéstechnikai alapokírásbeli, szóbeli
5.2.4.10417-12Közlekedéstechnikai gyakorlatokgyakorlati
5.2.5.10418-12Járműkarbantartásgyakorlati,
5.2.6.10421-12Autószerelő feladataigyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7.10422-12Járműdiagnosztikagyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás

A vizsgafeladat ismertetése: Végezzen el egy gyári előírású, futás kilométerhez kötött revízió műveletsort. Adatbázisból állítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a felhasználandó alkatrészeket, segéd- és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, célszerszámokat. Végezze el a revíziót, dokumentálja a munkavégzést.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű szerkezet javítása

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minősítése, szükség szerinti szétszerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást követően a fődarab összeszerelése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

  1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű diagnosztika

A vizsgafeladat ismertetése: Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azonosítása, hibamegállapítás méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, működésének ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a „4. Szakmai követelmények” fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szerelő kéziszerszámok
6.3.Kéziforgácsoló szerszámok
6.4.Forrasztó, hegesztő gépek, szerszámok
6.5.Pneumatikus szerszámok
6.6.Kézi villamos kisgépek
6.7.Autójavító célszerszámok
6.8.Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet
6.9.Mechanikai mérőeszközök
6.10.Diagnosztikai műszerek, rendszerteszterek
6.11.Szerviz és javítási adatbázisok
6.12.Fékmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok
6.13.Futóműmérő berendezés
6.14.Gázelemző (gáz és füst)
6.15.Kerékszerelő és kiegyensúlyozó
6.16.Fényvetőellenőrző
6.17.Klímatöltő berendezés
6.18.Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés
6.19.Autóemelő
6.20.Fődarab kiemelő
6.21.Munkabiztonsági- és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök
6.22.Szállítóeszközök
6.23.Gépjárművek
6.24.Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis kezelő, szkenner, Internet kapcsolat, e-mail levelező, nyomtató
6.25.Kommunikációs eszközök (telefon, fax)
6.26.Veszélyes hulladék kezelő eszközök, berendezések

 

  1. EGYEBEK